اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی

این اساسنامه با توجه به مصوبه ،نخستین جلسه شورای مالی آموزشهای علمی-کاربردی مورخ ۷۰/۸/۱۳ و برای رسیدن به اهدافی که در آیین نامه تشکیل شورای مذکور (مصوب جلسات ۲۳۴و۲۳۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و الحاقیه ها را صلاحیه های آن) پیش بینی شده و به منظور تعیین چارچوب و خطوط املی فعالیت های دانشگاه جامع علمی – کاربردی و  مؤسسات وابسته به آن تدوین می شود آورده شود.

cat-signماده ۱- دانشگاه جامع علمی – کاربردی به منظور توسعه آموزشهای عالی علمی – کاربردی و به قصد ارتقاء دانش و ایجاد مهارتهای لازم و تحریک استعدادهای نهفته در افراد تأ سیس می شود و بر ایجاد توانایی های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و انتقال افراد در طیفی از مشاغل تأکید دارد .

cat-sign ماده ۲- دانشگاه جامع علمی- کاربردی که از این پس “دانشگاه جامع” نامیده می شود و مؤسسه ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی اداره می شود .

cat-sign ماده ۳- هدف دانشگاه جامع علمی – کاربردی ، فراهم آوردن مو جباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد ، به نحوی که فارغ التحصیلان هر یک از مؤسسات وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند.

cat-signماده ۴- ارکان دانشگاه جامع عبارتند از :

هیأ ت امنا
شورای مرکزی
رئیس دانشگاه

cat-sign ماده ۵- وظایف دانشگاه جامع در زمینه ، آموزشهای علمی –کاربردی و ادارات ،مؤسسات وابسته به آن به شرح زیر است:

تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه ، کیفیت اداراه و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأ مین منابع مورد نیاز به شورای عالی علمی –کاربردی انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور تهیه ،طرحهاو برنامه هایی که با ید به تصویب شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی برسد .
تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی
همکاری با گروه آموزشهای علمی –کاربردی شورای عالی برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه های درسی تهیه ،طرحهای تأمین و استحکام اعضای هیأت علمی تخصصی مؤسسات وابسته با همکاری دستگاههای اجرایی
بررسی و پیگیری ضوابط احراز صلاحیت برای عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش علمی – کاربردی و شرایط ارتقای ایشان به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .
بررسی شرایط و امکانات لازم برای مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسات جدید در رشته ها و دوره های اینگونه آموزشهای عالی به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .
نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیت ها و صدور ابلاغیه ها و دستور العمل های لازم جهت ارتقای سطح این آمو زشها .
جلب کمکهای دولت و بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی – کاربردی و تخصیص متناسب اعتبارات و عوائد حاصله .
انجام تحقیقات مربوط به آموزش های عالی علمی – کاربردی

cat-sign  ماده ۶– ترکیب و نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه علمی – کاربردی مانند هیأت امنای سایر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد شد.

cat-signماده ۷ – رئیس دانشگاه جامع از میان خبرگان آموزش عالی علمی- کاربردی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأ یید شورای عالی علمی – کاربردی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب خواهد شد.

cat-signماده ۸- وظایف رئیس دانشگاه:

::.اجرای مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت امنا

::.تشکیل دادن جلسات شورای مرکزی

::.نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی ، پژوهشی ، تؤسعه و تجهیز مالی ، اداری ، معاملاتی و استخدامی دانشگاه و مؤسسات وابسته بر اساس ضوابط و مقررات آموزشی

::. متد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه

::.- امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور دانشگاه

(تبصره : رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه با حق توکیل به غیر در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و نزد کلیه مراجع قانونی و محاکم حقوقی و جزایی است .)

cat-signماده ۹ – دانشگاه جامع می تواند بخشی از اختیارات و مسئولیتهای خود را به دستگاههای اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی – کاربردی ذیصلاح تفویض نمایدوبا بر حسب نیاز نسبت به تأسیس مؤسسات و مراکز آموزشی طبق شرایط و مقررات آموزشی کشور برای انجام وظایف خود اقدام کند .

cat-signماده ۱۰- ترکیب شورای مرکزی دانشگاه جامع به شرح زیر است :

وزیر فرهنگ و آموزش عالی (رئیس شورا)

معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

یکی از معاونان ذیربط وزارتخانه های صنایع سنگین ، صنایع ، معادن و فلزات، کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش پرورش

رئیس دانشگاه جامع (عضو و دبیر شورا )

پنج نفر از خبرگان آموزش عالی علمی ـ کاربردی

دبیر شورای عالی آموزشهای علمی – کاربردی

تبصره ۱ – خبرگان آموزش عالی علمی- کاربردی با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت چهار سال به عضو شورا در می آید .

تبصره ۲ –  از یکی از معاونان ذیربط سایر وزارتخانه ها حسب مورد با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

cat-signماده ۱۱ – وظایف شورای مرکزی به شرح زیر است :

بررسی و تصویب طرحهای ایجاد و تؤسعه ،مؤسسات ، رشته ها و دوره های آموزش عالی علمی – کاربردی

و پیشنهاد تأسیس آنها به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد- همکاری با گروه آموزشهای عالی علمی – کاربردی شورای عالی برنامه ریزی به منظور تهیه و تنظیم برنامه های درسی –  بررسی  و  پیشنهاد ضوابط احراز  شرایط  و  صلاحیت   عضویت   و    ارتقا  در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی علمی – کاربردی به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد  .

بررسی و تصویب اساسنامه ، مؤسسات وابسته و پیشنهاد به وزارتین ذیربط حسب مورد

تصویب ضوابط ، معیار ها و استاندارد های آموزشی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط

تهیه و پیشنهاد تشکیلات دانشگاه جامع به هیئت امنا

cat-signماده ۱۲– در انجام فعالیتهای دانشگاه جامع ، تأکید بر استفاده از کلیه ، منابع انسانی ، مالی ، تأسیساتی و تجهیزاتی کشور اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی است .

cat-signماده ۱۳ـ منابع لازم برای انجام وظایف و مأموریتهای دانشگاه جامع و حمایت از آموزش های    علمی ـ کاربردی از محل بودجه عمومی ، کمک دولت ، سهمی که دستگاههای اجرایی در امر آموزشی دارند و نیز از محل دریافت کمک و هدایا تأمین می شود .

تبصره- نحوه کمکهای مورد بحث در این ماده طبق آیین نامه ای است که توسط شورای عالی علمی – کاربردی تصویب می شود .

cat-signماده ۱۴ – دستور العمل ها ، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد .

cat-signماده ۱۵ – مؤ سسات آموزش عالی علمی – کاربردی وابسته ، رکن اجرایی اینگونه دوره ها را تشکیل می دهند .

این مؤ سسات توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و با اخذ مجوز قانونی لازم ، از طریق   دانشگاه جامع تأسیس و برگزاری دوره های آموزش عالی علمی – کاربردی را عهده دار می شوند .

تبصره – اینگونه مؤسسات از نظر سازمانی و حقوقی تابع وزارتخانه های مربوط هستند .

cat-signماده ۱۶ – مؤسسات آموزش عالی علمی – کاربردی که بر اساس ضوابط دانشگاه جامع اداره و مدارک تحصیلی آنها توسط دانشگاه جامع صادر می شود عبارتند از :

الف : مؤسسات با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه که به یکی از دستگاه های اجرایی دولتی یا غیر دولتی وابسته بوده و مطابق اساسنامه مصوب اداره می شوند .

ب : مؤسساتی که مطابق اساسنامه دانشگاه جامع وزیر نظر سازمانی آن دانشگاه اداره می شوند .

ج : سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی که می توانند با کسب مجوز های لازم است به  اجرای یک یا چند دوره آموزش های عالی علمی – کاربردی اقدام نمایند .

cat-signماده ۱۷ – برنامه ها و ضوابط پذیرش دانشجو برای سطوح مختلف آموزش های علمی – کاربردی وابسته بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی ، توسط دستگاههای اجرایی و مؤسسات آ موزش عالی علمی – کاربردی تهیه و پیشنهادمی شود ، دانشگاه جامع این پیشنهاد را به بررسی و پس از طی مراحل قانونی لازم دستگاه ها ی اجرایی ذیربط ابلاغ می کند .

cat-signماده ۱۸ – این اساسنامه به پیشنهاد شورای عالی علمی – کاربردی در ۱۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۷۱/۷/۱۸ بتصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*