اطلاعیه امتحان کتبی واحد تربیت بدنی و ورزش۱

دانشجویانی که واحد تربیت بدنی و ورزش۱ را در ترم جاری اخذ نموده اند، جهت شرکت در امتحان کتبی طبق برنامه زیر مراجعه نمایند:

– خانمها: دوشنبه ۹۵/۱۰/۶  ساعات ۱۲-۱۰  و ۱۴-۱۲  و   ۱۶-۱۴  در سه نوبت – استاد مربوطه سرکار خانم شمس

– آقایان: چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۴ –  استاد مربوطه جناب آقای برزگر
بدیهی است شرکت نکردن دانشجو در جلسه امتحان به منزله غیبت و از دست دادن نمره کتبی واحد مربوطه می باشد.