اطلاعیه بسیار مهم

اطلاعیه بسیار مهم

به اطلاع دانشجویان محترمی که زمان انتخاب واحد آنان به پایان رسیده است  می رساند جهت رفع مشکلات انتخاب واحد(تداخل زمان کلاس ها و امتحانات؛ تکمیل ظرفیت کلاس ها ؛ ارائه دروس پیش نیاز و…) طبق برنامه مندرج در جدول زیر در ساعات اداری به واحد آموزش مراجعه نمایید.

تاریخ ورودی
۲۵/۰۶/۱۳۹۵ ورودی نیمسال اول ۹۴-۹۳ و ماقبل
۲۷/۰۶/۱۳۹۵ ورودی نیمسال دوم ۹۴-۹۳
۲۸/۰۶/۱۳۹۵ ورودی نیمسال اول ۹۵-۹۴
۲۹/۰۶/۱۳۹۵ ورودی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

برای ارائه خدمات آموزشی مناسب از سوی کارشناس آموزش رعایت تاریخ های اعلام شده الزامی است.

        ضمنادانشجویان محترمی که انتخاب واحد آنان از ۲۰/۶/۹۵ تا ۲۴/۶/۹۵ است نیز می توانند بعد از انتخاب واحد در تاریخ های ذکر شده بر اساس ورودی مربوطه برای رفع مشکلات احتمالی به واحد آموزش مراجعه داشته باشند.