اطلاعیه شماره ۱۰: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

بنا به درخواست دانشجویان گرامی، درس “تفسیر موضوعی قرآن” ، جمعه ها در دو نوبت جهت انتخاب واحد ترم جدید ارائه شد.