اطلاعیه شماره ۳: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم: نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان در موعد مقرر برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵ موفق به انتخاب واحد نشده اند به اطلاع میرساند دانشجویان میتوانند بشرح زیر جهت انتخاب واحد در سامانه جامع اقدام نمایند.
لازم بذکر است دانشجویان موظفند در زمان انتخاب واحد نسبت به واریز ۱۵% حق نظارت دانشگاه (مصوبه کمیته تعیین شهریه دانشگاه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷) اقدام نمایند. بدین ترتیب تاریخ ۹۵/۱۱/۱۵ که مقرر شده بود دانشجویان جامانده انتخاب واحد نمایند به تاریخهای زیر تغییر یافت.
تمامی ورودیهای ۹۴-۹۳(۱و۲) و ماقبل در تاریخهای ۱۶ و ۱۷و ۱۸ بهمن
تمامی ورودیهای ۹۵-۹۴(۱و۲) در تاریخهای ۱۹و۲۰و۲۱ بهمن
تمامی ورودیهای ۹۵-۹۶(۱و۲) در تاریخهای ۲۳و۲۴و۲۵ بهمن