اطلاعیه شماره ۵: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

به اطلاع دانشجویان رشته تغذیه ورزشی میرساند، دروس زیر مجددا جهت انتخاب واحد ترم جدید ارائه گردید:

-رژیم درمانی ۱

-تنظیم برنامه غذایی ورزشی

-انفورماتیک و زبان بین الملل

-پیکرسنجی ورزشی