اطلاعیه شماره ۶: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم
واحد درسی زبان خارجه عمومی جهت انتخاب واحد در ترم جاری ارائه گردید که عزیزان میتوانند در تاریخ های تمدیدی اعلام شده و زمان حذف و اضافه, این واحد درسی را اخذ نمایند.