اطلاعیه شماره ۷: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم رشته آمادگی جسمانی
واحد درسی فیزیولوژی ورزشی جهت انتخاب واحد شما عزیزان ارائه شد.