اطلاعیه شماره ۸: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت اماکن ورزشی
واحدهای درسی “مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، آشنایی با رشته های ورزشی، مدیریت مشارکتها و هواداران” جهت انتخاب واحد شما عزیزان ارائه شد.