اطلاعیه شماره ۹: انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم رشته آمادگی جسمانی
واحد درسی کارورزی ۱ جهت انتخاب واحد در ترم جدید ارائه گردید.