اطلاعیه واحد مالی ویژه دانشجویان

دانشجویان گرامی :

با توجه به مساعدت انجام شده با بسیاری از دانشجویان در ابتدای ترم جاری جهت پرداخـت شهریه خواهشمـند است نسبت به تعیین تکلیـف بدهی و پرداخـت آن تا تاریخ ۹۵/۹/۳۰ به امور مالـی مرکز مراجعه فرمایید. پیشاپیش از همکاری دانشجویان مرکز تشکر می گردد.

ضمنا در صورت عدم پرداخت بدهی عواقب ناشی از آن به عهده خود دانشجو می باشد.                              

عامل ذیحساب و مدیریت مالی مرکز