اطلاع رسانی

جناب آقای امامی فر مدیرگروه محترم رشته فوتبال جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان  در روز یکشنبه ۹۵/۰۶/۲۱ و سه شنبه ۹۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۲-۱۰ در مرکز حضور دارند.