اعلام ظرفیت جذب دانشجو

طی نامه ای از سوی دکتر باقری (سرپرست مرکز آموزش علمی – کاربردی پرسپولیس) به آقای دکتر حاجی خانی ( رئیس محترم دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان تهران) رشته ها و ظرفیت های تجدیدنظر شده مربوط به فراخوان جذب دانشجو در نیمسال اول تحصیلی سال ۱۳۹۵ اعلام گردید.

 

جدول اعلام ظرفیت جذب دانشجو در مهر ماه ۱۳۹۵ مرکز آموزش علمی- کاربردی پرسپولیس:

 

ردیف رشته تحصیلی مقطع جنسیت آزاد(نفر) شاغل(نفر)
۱ آمادگی جسمانی کاردانی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۲ مربیگری پایه فوتبال کاردانی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۳ مربیگری پایه فوتسال کاردانی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۴ مربیگری پایه پرورش اندام کاردانی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۵ مدیریت کسب و کار ورزشی کاردانی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۶ مربیگری تربیت بدنی معلولین کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۷ ماساژ ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۸ تغذیه ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۹ حقوق ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۰ پزشکیار ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۱ مدیریت اماکن ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۲ مدیریت امور فرهنگی ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۳ مهندسی فناوری اطلاعات- آنالیز ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۴ مهندسی فناوری معماری و طراحی اماکن ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۵ کارشناسی آمادگی جسمانی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۶ روانشناسی ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۷ داوری فوتبال کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
۱۸ مدیریت تبلیغات ورزشی کارشناسی زن- مرد ۵۰ ۲۵
  جمع ۹۰۰ ۴۵۰
جمع کل ۱۳۵۰