اولین جلسه شورای مدیران گروه های آموزشی مرکز برگزار شد

 

اولین جلسه شورای مدیران گروه های آموزشی مرکز برگزار شد

 

اولین جلسه شورای مدیران گروه های آموزشی مرکز با حضور دکتر یوسف باقری (رئیس مرکز) ،دکتر محمدحسین قربانی(مشاور آموزشی و پژوهشی و مدیر گروه مدیریت ورزشی)، دکتر عباس خدایاری(مشاور دانشجویی و فرهنگی)، خاطره فرخ منش(مدیر آموزش و مدیر گروه عمومی و مشترک)، آقای علی صانعی (مدیر گروه فوتسال)، دکتر امیر لطافت کار (مدیر گروه ماساژ و پزشک یاری ورزشی)، دکتر علی صمدی (مدیر گروه تغذیه ورزشی و آمادگی جسمانی)، دکتر محمدرضا حسین پور (مدیر گروه حقوق ورزشی)، آقای علیرضا امامی فر (مدیر گروه فوتبال)، آقای محمدحسین کارگر (مدیر گروه معارف) و دکتر محمد رحیمی (مدیر گروه روانشناسی ورزشی) برگزار شد

 

در این جلسه، در ابتدا جناب آقای دکتر باقری به بیان برنامه ها و سیاست های آموزشی و پژوهشی مرکز پرداختند. علاوه بر این، ایشان بر کیفی نمودن برنامه های آموزشی مرکز تاکید نمودند و بهره گیری از اساتید دانش مدار و همچنین دارای تجربه و مهارت را توصیه کردند. همچنین ایشان برای هر چه پربارتر کردن درس کارورزی، بیان داشتند که مرکز برنامه ها و تفاهم نامه هایی را برنامه ریزی نموده  و در این راستا همکاری مدیران گروه ها نقش مهمی خواهد داشت.

 

علاوه بر این در این جلسه اعضا به همفکری در مباحث مختلف آموزشی مرکز پرداختند و مصوبات و جهت گیری های مشخصی برای توسعه حوزه آموزشی تعیین گردید.

 

همچنین در این جلسه، دکتر باقری، بررسی و پیشنهاد اصلاح سرفصل های درسی، تدوین رشته های جدید و همچنین تدوین کتب آموزشی و برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی را از دیگر برنامه های مرکز دانستند.

 

در پایان جلسه، دکتر باقری ضمن جمع بندی موارد مطروحه، احکام مدیران گروه ها را اعطا نمودند.