اولین نشست شاخه دانشجویی انجمن علمی حقوق ورزش ایران در مرکز پرسپولیس برگزار شد

اولین نشست شاخه دانشجویی انجمن علمی حقوق ورزش ایران برگزار شد:

این نشست با حضور دانشجویان حقوق ورزشی مرکز پرسپولیس و دانشجویان سایر دانشگاهها و با حضور دکتر نادر شکری ریاست انجمن علمی حقوق ورزشی ایران،  ساعت ۱۷ روز شنبه، ۴ دی ماه در دانشگاه برگزار شد. در این نشست نظر به اهمیت جایگاه حقوق ورزشی در ورزش کشور شرکت کنندگان در جریان اهداف انجمن علمی حقوق ورزشی و تبیین اهداف آن و ضرورت فعالیت های علمی و کاربردی در جهت توسعه مهارت های شغلی و کاری قرار گرفتند. همچنین مقرر شد مرکزیت فعالیت های دانشجویی انجمن با دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس بوده و سایر دانشگاههای کشور نیز به مرور به شبکه دانشجویی انجمن اضافه شوند.

photo_2016-12-26_13-36-13