بازدید دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

دانشجویان مرکز علمی کاربردی پرسپولیس از هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران بازدید کردند.

2

در این بازدید که در روز جمعه مورخ ۲۶ آذر ماه انجام گرفت، بیش از ۷۰ نفر از دانشجویان رشته های آمادگی جسمانی، ماساژ و پزشکیاری حضور داشتند.

در این رویداد علمی، دانشجویان ضمن بازدید از غرفه های دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، و دیگر غرفه ها؛ به طور اختصاصی از غرفه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی بازدید کردند. در این غرفه توسط اعضای هیات علمی این پژوهشگاه آخرین دستاوردهای پژوهشی و نحوه کار با دستگاه های مختلف ارزیابی تناسب اندام و آمادگی جسمانی، دستگاه های ارزیابی قامت و ساختار بدنی و… برای دانشجویان توضیح داده شد.

3

1