برنامه بازدید از مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید

برنامه بازدید از مجموعه ورزشی آزادی برگزار گردید. در این بازدید علمی، تعداد ۶۰ نفر از دانشجویان ترم سوم و چهارم مدیریت اماکن ورزشی حضور داشتند و از مجموعه دوازده هزار نفری آزادی، در یاچه آزادی و تمرینات مختلف تیمهای ملی بازدید صورت گرفت و دانشجویان در عمل با ابعاد مختلف یک مجموعه بزرگ ورزشی و چگونگی مدیریت آن آشنا شدند.

img_00601

img_01391

img_01251