اطلاعیه شماره ۲: برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵

???قابل توجه دانشجویان گرامی???
بدینوسیله برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۵ هر رشته به صورت مجزا اعلام می گردد. خواهشمند است دانشجویان محترم طبق برنامه تعریف شده برای هر ترم انتخاب واحد خود را انجام دهند تا در ادامه ترم دچار مشکل نشوند. در غیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده خود دانشجو می باشد.

شایان ذکر است، انتخاب واحد دروس عمومی و مشترک در روزهای مختلف بر عهده خود دانشجو می باشد.

دانلود ترم ۲ آمادگی جسمانی

دانلود ترم ۳ آمادگی جسمانی 

دانلود ترم ۴ آمادگی جسمانی A

دانلود ترم ۴ آمادگی جسمانی B

دانلود ترم ۴ اماکن

دانلود ترم ۳ اماکن

دانلود ترم ۲ اماکن

دانلود ترم ۴ پزشکیاری

دانلود ترم ۳ پزشکیاری

دانلود ترم ۲ پزشکیاری

دانلود ترم ۴ تغذیه A

دانلود ترم ۴ تغذیه B

دانلود ترم ۲ تغذیه

دانلود ترم ۴ حقوق

دانلود ترم ۲ حقوق

دانلود ترم ۴ روانشناسی

دانلود ترم ۳ روانشناسی

دانلود ترم ۲ روانشناسی

دانلود ترم ۴ فوتبال

دانلود ترم ۳ فوتبال

دانلود ترم ۲ فوتبال

دانلود ترم ۴ فرهنگی

دانلود ترم ۳ فرهنگی

دانلود ترم ۲ فرهنگی

دانلود ترم ۴ ماساژ

دانلود ترم ۴ کسب و کار

دانلود ترم ۳ کسب و کار

دانلود ترم ۲ کسب و کار

دانلود ترم ۴ فوتسال

دانلود ترم ۳ فوتسال

دانلود ترم ۲ فوتسال

دانلود ترم ۱ امور اداری

دانلود ترم ۴ امور اداری