تبریک هفته دفاع مقدس

شهیدان از می توحید مستند/شهیدان سرخوش از جام الستند

نمردند و نمی میرند هرگز/شهیدان زنده ی جاوید هستند

                                                                   هفته دفاع مقدس گرامی باد