جلسه دانش افزایی دانشجویان حقوق ورزشی مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس برگزار شد

جلسه دانش افزایی دانشجویان حقوق ورزشی مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس روز سه شنبه ۹۵/۱۰/۷، ساعت ۱۴ با حضور علی ملیح زاده (وکیل خبره حقوق ورزشی) و بهنام نقی پور مدیر گروه حقوق ورزشی مرکز برگزار شد.

در این جلسه دانشجویان با ساختار نهادهای بین المللی دادرسی در حوزه ورزش، سلسله مراتب نهادها و شیوه های دادرسی آشنا شدند. همچنین مهارتهای مورد نیاز برای موفقیت در مشاغل مرتبط با حقوق ورزشی و شیوه های ارتقای آن مورد بحث قرار گرفت.

 

2

1