حضور دکتر بهنام نقی پور (مدیر گروه حقوق ورزشی مرکز) و دکتر نادر شکری (از اساتید گروه حقوق ورزشی مرکز) در بیست و دومین گنگره بین المللی حقوق ورزشی به میزبانی دانشگاه بین المللی المپیک روسیه

دکتر بهنام نقی پور (مدیر گروه حقوق ورزشی مرکز) و دکتر نادر شکری (از اساتید گروه حقوق ورزشی مرکز) در بیست و دومین گنگره بین المللی حقوق ورزشی که به میزبانی دانشگاه بین المللی المپیک روسیه برگزار شد حضور یافتند و مقالات علمی خود را ارایه نمودند.

در این کنگره بین المللی محققان صاحب نامی از کشور های مختلف حضور داشتند. از اعضای انجمن علمی حقوق ورزشی ایران از جمله دکتر بهنام  نقی پور و دکتر نادر شکری رئیس این انجمن  حضور پیدا کرده و ضمن تبادل نظر علمی با سایر پژوهشگران مقالات خود را به صورت سخنرانی ارائه نمودند. همچنین مدیر گروه حقوق ورزشی دانشگاه مقاله خود را با عنوان” نقش حقوق مالکیت معنوی در رشد اقتصادی لیگ برتر فوتبال ایران” به صورت سخنرانی ارائه نمودند.

photo_2016-11-21_09-41-11