دعوت به همکاری در انجمن های دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی  مرکز علمی کاربردی پرسپولیس

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در راستای فعال نمودن انجمن های دانشگاه در نظر دارد انجمن های زیر را تشکیل دهد :

۱-انجمن علمی رشته های فعال دانشگاه

۲- انجمن فرهنگی و پژوهشی

۳- انجمن ورزشی

لذا از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می گردد .شرایط عضویت در انجمن به شرح زیرمی باشد:

الف)شرایط عمومی

۱-اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه

۲-عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی ،سیاسی،ورزشی و فرهنگی

تبصره –اعضای شورای مرکزی دیگر تشکلها در صورت استعفا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمن های علمی و پذیرش آن می توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند .

۳-عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده

۴- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

ب)شرایط اختصاصی

داوطلبان باید حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند :

۱-معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد .

۲-داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ (اعم از تالیف یا ترجمه )در نشریات دانشجویی،دانشگاهی و ….

تبصره-تایید علمی بودن محتوای مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام خواهد شد.