راه اندازی دفتر کارآفرینی مرکز پرسپولیس

از آن جایی که آموزش های مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان دانشگاه نسل سوم با کارآفرینی و اشتغال مولد پیوند خورده، بنابراین در راستای دستیابی به برنامه ها و ماموریت های دانشگاه در سند راهبردی و به استناد آیین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز عالی کشور مصوب ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و نیز به استناد آیین نامه توسعه کارآفرینی دانشگاه مصوب مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ هیئت رئیسه محترم دانشگاه، با همت و پیگیری مسئولین و دست اندرکاران مرکز آموزش علمی-کاربردی پرسپولیس، دفتر کارآفرینی مرکز راه اندازی گردید. از مهمترین اهداف این دفتر می توان موارد زیر را برشمرد:

  • بسترسازی به منظور ارتقای توانایی های علمی، فناوری و مهارتی دانشجویان و مستعدسازی آنان جهت پذیرش مسئولیت های شغلی پیش رو
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای، ترویجی و پژوهشی در حوزه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد در قالب کلینیک تخصصی مدیریت کسب و کار دانش بنیان
  • ترویج و اشاعه تفکر و روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و مدرسان مرکز
  • استعدادیابی کارآفرینی در میان دانشجویان و دانش آموختگان مرکز و…

ecorner_education2