عید سعید فطر مبارک

رسیده عیدصیام ونیامدی آقا
جهان نموده قیام ونیامدی آقا
دمی بیاونظرکن ،که دشمنت امروز
شکسته تیغ ونیام ونیامدی آقا
چگونه ازتوبگویم که این -نفس-گویی
شررگرفت ز خیام ونیامدی آقا

🌹🌺🌸عید سعید فطر مبارک🌹🌺🌸

89921318123018112522722723917150612301224110952