فرا رسیدن روز دانشجو گرامی باد

فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی،
روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و همچنین
 روز تأکید بر مطالبات عدالت جویانه دانشجویان حق طلب، بر مجاهدان سنگرهای دانش و بینش فرخنده باد.

larg_2159