موارد انضباطی که در جلسه امتحان ارتکاب آنها تخلف محسوب می شود

موارد انضباطی که در جلسه امتحان ارتکاب آنها تخلف محسوب می شود:

۱- ارتکاب تقلب به هر نحو ( استفاده  دانشجو از اطلاعات, تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف)

۲- فرستادن دیگری به جای خود یا شرکت به جای دیگری در جلسه آزمون

۳- همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردی که قبلاً توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد)

۴- همراه داشتن تلفن همراه، پیجر،پخش کننده های صدا و تصویر (پلیرها)، سایر دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آن ها

۵- همراه داشتن ماشین حساب (به جز مواردی که قبلاً توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد)

۶- مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون

۷- تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه آن ها

۸- صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون (مدرس در حد معقول و محدود از این مورد استثناء است)

۹- ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری

۱۰- عدم رعایت تذکرات و توصیه های مراقبان و مسئولان جلسه آزمون (مانند ننشستن بر روی صندلی شماره گذاری شده غیر مرتبط)

۱۱- از بین بردن یا تخریب مدارک و یا تجهیزات محل آزمون

۱۲- تفکیک و جداسازی برگه های امتحانی به هم دوخته شده

۱۳- خارج نمودن مستندات، مدارک و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه

۱۴- همراه نداشتن کارت شناسایی دانشجویی ( نوشتن هرگونه یادداشت بر روی کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب می گردد).

۱۵- عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقع در جلسه آزمون