هفته تربیت بدنی گرامی باد

هفته تربیت بدنی بر تمامی اساتید، دانشجویان، ورزشکاران، مربیان، و داوران گرامی باد. (معاونت فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی پرسپولیس)