فایل سرفصل های درسی تمامی رشته های دایر در مرکز بارگذاری شد.

فایل سرفصل های درسی تمامی رشته

حقوق ورزشی

کاردانی آمادگی جسمانی

کاردانی امور اداری

کاردانی فوتبال

کاردانی فوتسال

کاردانی کسب و کارهای ورزشی

کارشناسی تغذیه ورزشی

کارشناسی روانشناسی ورزشی

کارشناسی ماساژ ورزشی

کارشناسی مدیریت اماکن ورزشی 

پزشکیار ورزشی