photo_2016-11-21_09-41-11

حضور دکتر بهنام نقی پور (مدیر گروه حقوق ورزشی مرکز) و دکتر نادر شکری (از اساتید گروه حقوق ورزشی مرکز) در بیست و دومین گنگره بین المللی حقوق ورزشی به میزبانی دانشگاه بین المللی المپیک روسیه